top of page
tissot-davids-valiant-men-600x311.jpg
Sākums: Welcome

KAS IR  DĀVIDA ARMIJA?

Projekts "Dāvida armija" ir atbalsta platforma tiem, kuri vēlas atbrīvoties no atkarībām un gatavi meklēt Dieva un cilvēku palīdzību. Lai kāda ir tava atkarība – azartspēles, narkotikas, alkohols, pornogrāfija, vai kas cits – nekas nav tik liels un stiprs, lai atturētu Dievu no Tevis glābšanas!

Skaties katru pirmdienu YouTube @Davida_armija raidījumu plkstn. 19.00!

Nosaukums "Dāvida armija" radās, iedvesmojoties no Rakstu vietas: "Tad Dāvids no turienes aizgāja un bēga Adullāmas alā. Kad viņa brāļi to dzirdēja un tāpat visa viņa dzimta, tad tie atnāca uz turieni pie viņa. Un pie viņa sapulcējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz parādu, un visi, kuriem bija rūgtums sirdī, un viņš tiem kļuva par vadoni, tā ka pie viņa bija ap četri simti vīru." (1. Sam. 22:1–2) "Apspiesti", "daudz parādu", "rūgtums sirdī" –, vai tas nav teikts arī par mūsdienu atkarīgajiem, kuri ir ļaunā paverdzināti? Dāvids un viņu atbalstošie cilvēki ir viens no Kristus draudzes attēliem Vecajā Derībā. Ja sākotnēji tie bija dažādu likstu nomākti cilvēki, tad vēlāk – varonīgi kareivji, kuri nodrošināja ķēniņa Dāvida varu. Jaunās Derības gaismā tie ir Dieva atbrīvoti un Svētā Gara stiprināti kristieši, kuri dzīvo brīvībā no grēka verdzības.  

AdobeStock_65823084.jpeg
Sākums: About Us

BĪBELISKA IZPRATNE PAR ATKARĪBĀM

"Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt." (1. Kor. 6:12) Atkarība ir ļaunums un grēks. Cilvēki bezspēkā mēģina to ierobežot, vai aizvietot ar kādu mazāk destruktīvu aizraušanos. Bet tas nav Kristus ceļš; Jēzus mums piedāvā īstu brīvību. Ja lietosiet psiholoģijas terminus, tad palīdzību meklēsiet psiholoģijā un pie psihologiem (nesakām, ka to nedrīkst darīt). Ja runāsiet par atkarību bībeliskiem vārdiem, tad būsiet jau soli tuvāk patiesībai un brīvībai, jo palīdzību meklēsiet Dieva, nevis cilvēku gudrībā. Vai cilvēciskā izpratne Tev ir palīdzējusi cīņā ar atkarību?  "Apkaunoti stāvēs gudrie, tie būs satraukti un apmulsuši un jutīs sevi apgāztus savos uzskatos; viņi taču bija atteikušies no Tā Kunga vārda; kādi gudrības avoti tad nu viņiem vēl ir?" (Jer. 8:9)

AdobeStock_135100113.jpeg

SLĀPES

"Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca: “Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer! Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes."" (Jņ. 7:37–38)

Cilvēki dzenas un dzenas pēc lietām, kas nedod ne īstu mieru, ne piepildītības sajūtu: “Kādēļ jums maksāt sudrabu par to, kas nav maize, atdot savas pūles par to, kas nedod sāta?” (Jes. 55:2a) Sātans melo sagūstītajiem un vilina ar maldugunīm, kurām sekojot, nomocītais grēcinieks attopas vēl dziļākā purvā. Vai šāds garīgi nepiesātināts, nelaimīgs cilvēks spēj būt patiesi labs tēvs, māte, vīrs vai sieva? Neapmierinātība ar dzīvi un sevi nav tas, kas varētu padarīt cilvēku par svētību citiem. Pasaulīgās, nefunkcionējošās ģimenēs izaug bērni ar uzmanības un mīlestības deficītu, kas dažkārt pieaugušā dzīvē pārvēršas par destruktīvu egoisma un narcisma dzinuli. Cilvēks bez miera ar Dievu nav pilnīgs. Grūtībās cilvēki meklē pieņemšanas sajūtu, kas fiziskajā pasaulē var tikt aizvietota ar pārpildītu vēderu, no alkohola vai citām vielām apreibušu galvu, adrenalīna pilnām asinīm u. tml. Dažkārt cilvēki neapzinās, ka ar šīm fiziskajām sajūtām meklē garīga piepildījuma aizvietotāju. Bet īsta aizvietotāja nav, ir tikai surogāti. Ar ko un kā var aizvietot Dievu?! Vai tās ir azartspēles, alkohols, narkotikas, pārēšanās, sekss ārpus laulības; vergošana mantai, karjerai un cilvēku atzinībai – pēc šī ūdens atkal slāps. Tas ir, kā padzert sāļu ūdeni – pēc brīža slāps vēl vairāk. Meklē labāk dzīvo, veldzējošo ūdeni – Dieva Tēva mīlestību. Jēzus dod tādu ūdeni, kas mūsos pārvēršas par avotu.

Dievs piedāvā veldzējošu dzērienu un stiprinošu barību, kurai nelīdzinās nekas, kas ir uz zemes. Kamēr šī barība nav uzņemta, atkarība pilnā mērā nav uzvarama. "Viņi maldījās tuksnesī pa nestaigājamiem ceļiem un neatrada pilsētas, kur varētu dzīvot, izsalkuši un izslāpuši, tā ka viņu dvēsele viņos bija galīgi novārgusi un izmisusi. Tad viņi piesauca To Kungu savās bēdās, un Viņš izglāba viņus no viņu posta un vadīja uz pareiza ceļa, ka viņi nonāca apdzīvotā vietā. Bet viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērnu vidū, ka Viņš veldzēja izslāpušo un atspirdzināja ar barību izsalkušo." (Ps. 107:4-9)

AdobeStock_371131912.jpeg

GARĪGA TRIMDA

"Jo jūs darāt vairāk ļauna nekā jūsu tēvi, un, redzi, jūs katrs staigājat pēc savas ļaunās sirds stūrgalvības, mani neklausīdami, tādēļ es aiztriekšu jūs no šīs zemes uz zemi, ko nepazīstat nedz jūs, nedz jūsu tēvi, un tur jūs vergosiet citiem dieviem dienu un nakti, un es jums žēluma neparādīšu!" (Jer. 16:12–13)

Ir ticīgie, kuri ir noslīdējuši mazticībā un nonākuši garīgā trimdā, kurā tie kalpo viltus dieviem, piemēram, azartspēļu pūķim. Dieva tautas trimdu garīgā nozīmē var labi saprast, lasot “2. Ķēniņu grāmatas” 17. nodaļu. Tās sākumā ir vēstīts par Israēla valdnieku Hozeju, kurš neklausīja Dievam: “Hozejas devītajā valdīšanas gadā Asīrijas ķēniņš ieņēma Samariju un aizveda Israēlu trimdā uz Asīriju. Viņš lika tiem dzīvot Hlahā, Hāborā pie Gozānas upes un Mēdijas pilsētās. Tas notika tāpēc, ka Israēla dēli grēkoja pret Kungu, savu Dievu, kas viņus bija izvedis no Ēģiptes, no Ēģiptes ķēniņa faraona varas, – bet viņi bijās citus dievus.” (2. Ķēn. 17:6–7) Dzīve apsolītajā zemē var būt svētīta tikai, ja esam uzticīgi Dievam. Trimdā Israēlu apspiež ļaunās tautas, kuras neklausa Dievam. Vai grēks, kurš kalpina, nav ļaunums? Varam mācīties no šiem piemēriem, ka cilvēki nonāk kalpībā ļaunajam, jo paši ir izvēlējušies kalpot citiem dieviem, elkiem, bet ne vienīgajam Dievam. Nonācām spēlēšanas atkarībā, jo bijām nolikuši sev priekšā elkus, bet Kristu aizmirsuši. 

Tomēr, izraidītajiem ir cerība! "Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es būšu atrodams, tā saka Tas Kungs, un Es jūs salasīšu kopā no visām tautām un no visām tām vietām, uz kurieni Es jūs izraidīju, saka Tas Kungs, un atvedīšu jūs atpakaļ tanī vietā, no kurienes Es jūs liku aizvest!” (Jer. 29:11–14). Dievs caur Jeremiju saka: lai atgrieztos no trimdas, mums ir 1) jāsauc uz Viņu; 2) jāpielūdz, jāgodina Viņš; 3) no visas sirds jāmeklē Dievs. Meklē Kristu, un Viņš atvērs durvis un rādīs ceļu mājup. Atvešana no trimdas nevar notikt bez Svētā Gara un ticības Kristum, jo nevis es pārnāku, bet mani atved.


AdobeStock_252680431.jpeg

CIETUMS

"Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis akliem un atsvabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā." (Jes. 42:6–7)

Dievs caur Jesaju sasaista cietumu ar tumsu, jo garīga nebrīve ir pakļautība tumsai. Atbrīvošana notiek ar Jauno Derību – jauno līgumu, kurā Dievs atver acis un dod iespēju ieraudzīt Viņa mīlestību, kuras manifestācija ir Jēzus upurēšana par mums. “Iecēlu par derību tautai un par gaismu citām tautām” – tātad tieši Jēzus atver acis un atsvabina apcietinātos! Atkarīgie bieži jūtas, kā ieslodzītie, jo neredz nekādu iespēju pārvarēt metāla restes un betona sienas. Tas arī nemaz nav cilvēka spēkos; apustulis Pāvils atzina savas miesas nespēju uzvarēt grēku. Dievs mūs neatstāj vienus mūsu nespēkā, tāpēc Pāvils piedzīvoja uzvaru nevis savā, bet Kristus spēkā: "Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru." (Filip. 4:13) Dievs nepamet sātana saistītos, ja tie meklē Kristus palīdzību. Atkarība ir ļaunums, no kā Dievs mūs vēlas atbrīvot. Jēzus ir nācis uz zemes, lai mūs mācītu, izpirktu un atbrīvotu no grēka važām. 

Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts: Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu. Un Viņš iesāka uz tiem runāt: Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.” (Lk. 4:16–21) Vecās Derības laikā, jubilejas jeb gaviļu gadā (3. Moz. 25:10) visi vergi tika atbrīvoti, tev nav jāpaliek verdzībā! Jēzus pasludināja atbrīvošanas gadu; tas turpinās.

Ticam, ka 1. Samuēla grāmatā aprakstīto “Dāvida armiju” var skatīt kā līdzību ar mūsdienu “Jēzus armiju” – Kristus draudzi, kas pulcējas ap Kungu, kurš dziedina sagrauztas sirdis, atsvabina apcietinātos un dod pilnīgu brīvību! Pievienojies, ir laiks!

Sākums: Services
AdobeStock_139955830.jpeg
Sākums: Image
Sākums: Blog Feed

TU NEESI VIENS!

"No debesu augstumiem Viņš izstiepa roku; un Viņš mani satvēra un izvilka no lieliem ūdeņiem, Viņš mani izrāva no spēcīgiem ienaidniekiem un no maniem nīdētājiem, kaut tie bija varenāki nekā es. Tie nebaltā dienā bija sacēlušies pret mani, bet Tas Kungs bija mans atbalsts; Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām, jo Viņam bija labs prāts pret mani." (2. Sam. 22:17–20)

AdobeStock_92486786.jpeg

BEZIERUNU KAPITULĀCIJA

"Vai arī – kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķēniņu, papriekš neapsēdīsies, lai apspriestos, vai viņš ar saviem desmit tūkstošiem varēs stāties pretim tam, kas nāk virsū ar divdesmit tūkstošiem; un, ja ne, viņš, kamēr tas vēl ir tālu, sūtīs vēstnesi, lai lūgtu mieru. Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis."

 (Lk. 14:31–33)

Ir divas iespējas: vai nu Tu cīnies ar atkarību savā spēkā, vai atsakies no virspavēlnieka posteņa un atdod varas grožus tam, kam tie jau tāpat pieder – Jēzum Kristum (Mat. 28:18). Ja esmu buntavnieks un beidzot padodos uzvarētājam – Dievam, tad neizvirzu padošanās noteikumus, bet uzzinu tos no Viņa. Dievs ir suverēns valdnieks, kurš Tevi un mani ir radījis savam nolūkam, kas mums jāuzzina un jāpieņem. Viņa nolūks ir pats labākais! Jēzus piedāvā radikālu izvēli: ja paliec pie savas vecās dzīves, tad jauno nedabūsi, “jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs” (Mat. 16:25a). Padošanās Dievam praksē nozīmē, ka katru savas dzīves jomu – attiecības ar cilvēkiem (pazīstamiem un nepazīstamiem), attiecības ar sievu, bērniem, vecākiem, naudas lietas, darbu, seksuālo dzīvi, izklaidi un pat domas – sakārto atbilstoši Dieva gribai. Nav sfēras, kas varētu tikt atstāta tavā personīgā – no Dieva neatkarīgā – jurisdikcijā. “Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet, kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai.” (Jņ. 12:24–25)


Atgriezies no grēkiem, kristies, saņem Svētā Gara dāvanu! Ļauj, lai tava vecā, miesīgā dzīve mirst līdz ar visām atkarībām un grēkiem; kļūsti Kristū par jaunu radījumu! Ja jau esi ticis agrāk kristīts ar pagremdi un ar atgriešanos no grēkiem pirms tās, un tomēr esi noslīdējis nost no šaurā ceļa, tad padodies no jauna Kristum caur grēksūdzi un lūgšanu!

AdobeStock_141211408.jpeg

KRISTUS UZVARA

Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās.” (2. Kor. 2:14)

Jēzus mums sola pilnīgu atbrīvošanu: “Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ. 8:31b–32) Un vēl: “Ja nu Dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi.” (Jņ. 8:36) Zīmīgi, ka šī saruna Jēzum notiek ar jūdiem, kuri jau sākuši ticēt Viņam. Šie paši jūdi teica, ka viņi neesot vergi, uz ko Jēzus viņiem norādīja: “Patiesi, patiesi es jums saku: ikviens, kas dara grēku, ir grēka vergs.” (Jņ. 8:34b) Tātad brīvība, par ko runā Jēzus, ir brīvība no grēka! Ne tikai brīvība no soda par grēku un pazudināšanas mūžībā, bet arī burtiska atbrīvošana no konkrēta grēka darīšanas. Atkarībnieki, iespējams, vairāk nekā citi saprot, ka te kompromiss nav iespējams, jo grēka sekas ir nepanesamas. Līdzīgi, kā dēmonu apsēstība nav panesama, tā arī atkarība no azartspēlēm, narkotikām un alkohola nav apvienojama ar kristīgu dzīvi. "No sātana atkarīgais Dieva bērns" – tas skan absurdi. Ir svarīgi uzsvērt Jēzus teikto: “Dēls jūs darīs brīvus”, tā ir labā vēsts, proti, nevis tu pats sevi atbrīvosi, bet Jēzus to izdarīs! Kas tad ir tava atbildība? Tev ir jāizvēlas lūgt, meklēt, padoties Kungam un pieņemt atpestīšanu.

Tev nav jāpaliek atkarības ieslodzījumā! "Tie, kas sēdēja tumsā un nāves ēnā, būdami ieslīguši galīgā postā un saistīti dzelzs valgos, jo viņi pretojās Dieva vārdiem un neizpildīja Visuaugstākā gribu, bet Viņš nomāca viņu sirdi ar grūtām pūlēm, ka viņi paklupa un palīga nebija,- tie tad piesauca To Kungu savās bēdās, un Viņš izglāba viņus no viņu bailēm un izveda viņus no tumsas un nāves ēnas, un sarāva viņu saites. Viņi lai pateicas Tam Kungam par Viņa žēlastību un par Viņa brīnuma darbiem, ko Viņš dara cilvēku bērniem, ka Viņš salauza vara durvis un sagrāva dzelzs aizšaujamos." (Ps.107:10-16) Nepaliec nāves ēnā, nāc gaismā! Kristus dalās ar mācekļiem savā uzvarā pār ļauno, pieņem Viņa sagādāto uzvaru!

AdobeStock_321161844.jpeg

JAUNS RADĪJUMS

"Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas; un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns." (2. Kor. 5:16–17) 

Mūsu garīgā pilnveidošanās turpināsies visu mūžu. Un vienlaikus mēs esam jau darīti pilnīgi svēti – nodalīti no pasaules, esam taisnoti ticībā, kuras pamats ir par mums atdotais Jēzus upuris. Kristus dalās ar mums savā pilnībā. Stiprākās zāles pret spēlēšanu un citām atkarībām ir būt piepildītam ar Svēto Garu.

Dievs liek Kainam valdīt pār grēku (1. Moz. 4:7). Vai Dievs prasa izpildīt neizpildāmo? Nav iespējams, ka Dievs ļauni jokotu ar cilvēkiem. Mēs varam valdīt pār grēku, bet tikai Dieva dotajā spēkā, ne ar savu saprašanu, ne ar savu gribasspēku. Vara pār grēku ir Dievam un tiem, kuriem viņš to dāvā. Ja jau lūdzam: “Un atpestī mūs no ļauna”, tātad tas ir iespējams, jo citādi kāpēc Kungs būtu mūs tā mācījis? Dievs nevar melot; ja Viņš uz kaut ko aicina, tātad arī pats piešķirs spēku to izdarīt. Ja staigājam Garā, tad miesas kārību savaldīsim. Svētais Gars ir tas, kas dod mūsdienu kainiem izpildīt Dieva pavēli – bet tev būs valdīt pār viņu! Atkarība no grēka ir tik spīdzinoša, ka nevari palikt kādā remdenā vidus zonā. Kauja ir principiāla – vai nu tu uzvari, vai tevi sakauj.

Miesas prāta ietekmes dēļ cilvēkiem mēdz būt grūti noticēt, ka nevis es pats vienkārši uzvarēšu grēku, bet mani brīnumaini atpestīs, atbrīvos no tā. Ticība ir tilts uz uzvaru. Arī mūsu ticība nav abstrakta, pati par sevi pastāvoša, neatkarīga vienība. Ticībai ir jēga, jo tā ir neatraujami saistīta ar Kristu un Viņa paveikto. Kristus uzvarēja sātanu, mirstot pie krusta. Šo uzvaru Viņš šodien deleģē mums, pieņem to! Ja tevī ir Kristus Gars, tad tam līdzi nāk arī Viņa uzvara pār ļauno. Un pat ja mums gadās kritieni, Jēzus asinis mūs šķīsta un attaisno.

Sākums: Resources
All Videos

All Videos

All Categories
All Categories
Nonprofits & Activism
People & Blogs

12.10.2023 | Raidījums "Kas meklē, tas atrod" ar Andi Kudoru un Artūru Rižeščonoku

"Dāvidas armijas" raidījums Nr. 2. Kas ir garīgas slāpes?

"Dāvida armijas" pirmais raidījums 2023_03_20

Sākums: Video
AdobeStock_277412640.jpeg

IR LAIKS! 

Dārgais lasītāj! Ar prieku paziņojam, ka Tev ir pieejama Anda Kudora grāmatas "Ir laiks!" pdf versija (atverot zemāk esošo sadaļu "Grāmata"). Grāmatā autors apvieno autobiogrāfisku stāstu ar Bībeles patiesību izpēti, kas palīdz izprast Kristus žēlastības ceļu, pa kuru Dievs ved atkarībnieku uz īstu brīvību. Piedāvājam nelielu fragmentu no grāmatas ievada: "2018. gada 18. oktobrī atsāku rakstīt dienasgrāmatu. Pirmais ieraksts bija: “Mani sauc Andis Kudors, esmu azartspēļu atkarīgais.” Aptuveni pēc gada – 2019. gada oktobrī – dienasgrāmatas pēdējā lappusē un uz iekšējā vāka ar sajūsmu rakstīju, ka esmu atbrīvots! Tas bija glābšanas gads – jubilejas jeb gaviļu gads, kad saistītie tiek atbrīvoti (3. Moz. 25:10). Domāju, ka atkarībnieki sevišķi labi saprot Jēzus vārdus: “Jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” (Jņ. 15:5b) Pateicos Dievam, ka Viņš lika apustulim Pāvilam mums teikt arī šo: “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Filip. 4:13) Mans stāsts ir par to, kā piekrist pirmajam un sasniegt otro. Kad pēc daudzu gadu klīšanas tumsā un tuksnesī atnācu uz mājas draudzi pie kristiešiem, tad par mani lūdza vairākas stundas. Tā var aizlūgt tikai draudzē, kur cilvēkiem ir vēlme dot. Vairs neturēju sirdi ciet, bija jāizraud straume, kas nāca no pašiem dziļumiem. Tur bija daudz: grēku saraksts – garš, ciešanu pieredze – ilga." Turpinājums sekos...

Sākums: About

SAZINIES AR MUMS!

Ja cīnies ar vienu vai vairākām atkarībām un esi gatavs dot Dievam iespēju Tevi atbrīvot, kā arī vēlies pieņemt cilvēku palīdzību, tad sazinies ar mums! Raksti uz zemāk redzamo e-pasta adresi, un mēs atbildēsim. Tu neesi viens!

AdobeStock_203153793.jpeg
Sākums: Contact

ATBALSTI MŪS!

Palīdzi izmainīt cilvēku dzīves!

"Dāvida armija" rīko sapulces, izdod grāmatas, veido video un sludina brīvību no atkarībām Kristū. "Dāvida armijas" mērķis ir pagodināt Dievu, palīdzot paklupušajiem celties un atrast Kristu. Mēs darbojamies uz ziedojumu bāzes. Tavs ieguldījums palīdzēs sasniegt vairāk tos, kuri joprojām ir atkarību jūgā. 


Rekvizīti ziedojumiem: 

Biedrība "Dāvida armija"

Reģistrācijas Nr. 40008309087

Swedbank

LV06HABA0551051205918

Maksājuma mērķis: "Ziedojums"

AdobeStock_213181485.jpeg
Sākums: Donate
bottom of page