top of page
Search

Gana balss"Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis un laupītājs. Bet, kas ieiet pa durvīm, ir avju gans. Viņam durvju sargs atver, un avis klausa viņa balsij, un viņš savas avis sauc vārdā un izved tās ārā. Kad viņš visas savas avis izlaidis ārā, viņš pats iet tām pa priekšu, un avis viņam seko, jo tās pazīst viņa balsi. Svešam turpretim tās nesekos, bet bēgs no tā, jo viņas nepazīst svešinieku balsi."

(Jņ. 10:1-5)Dievs mums Bībelē rāda ideālo attiecību paraugu starp Tēvu un Dēlu. Jēzus saka, ka Viņš dara tikai to, ko dzirdējis no Tēva (Jņ. 8:26-29). Kristiešu komunikācija ar Dievu ir ne tikai saruna, bet arī refleksija uz visu, kas ap mums un ar mums notiek. Svētā Gara darbs nav pagāniski mistisks, ritualizēts, bet gan tāds, kas izpaužas Dieva sarunā un attiecībās ar mani. Svētais Gars dod prātā un sirdī atklāsmi – Viņš runā uz mums. Caur Jesaju Dievs saka: “Piegrieziet Man savu ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele!” (Jes. 55:3a) Dzirdēt Dievu runājam caur Garu ir ļoti iedvesmojoši, mierinoši un motivējoši. Svētā Gara teiktais nekad nebūs pretrunā ar Jēzus iepriekš teikto: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” (Jņ. 14:26)


Kopš atkārtotas atgriešanās un padošanās Dievam, esmu bieži ticis Dieva uzrunāts. Neesmu dzirdējis fizisku balsi, lai gan ticu, ka arī to kāds var piedzīvot. Tad, kad Dievs uzrunā caur Svēto Garu, ar visu iekšējo būtību saproti, ka tā ir Dieva balss! Tad cilvēks neprasa citiem: “Kā tu domā, vai tas ir no Dieva?” Vai Mozus un Ābrahams pēc tam, kad Dievs viņus bija uzrunājis, šaubījās, pieļāva, ka tas nav Jahve, kurš runā? – Nē, jo Dievs, vēršoties pie kāda personīgi, izdara to tā, ka cilvēks ir pārliecināts, ka komunicē Radītājs. Dieva teiktais nekad nepaliek bez augļiem, tāpēc Viņš vēlas, lai mēs zinām, ka Viņš ir tas, kurš konkrētajā brīdī runā uz mums (Jes. 55:10–11).


Kaujamie upuri un ēdamais upuris Tev nepatīk, taču ausis Tu man esi devis dzirdēt. Dedzināmos upurus un grēku nožēlas upurus Tu nekāro.” (Ps.40:7) Mums ir jāseko nevis reliģijai – noteikumu un likumu sarakstam, bet Kristum – mūsu Ganam, kurš ir dzīvs un vada mūs kā savas avis. Meklē, kā dzirdēt Gana balsi! Jēzus teica saviem mācekļiem: “Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums runājis.” (Jņ. 15:3) Dzirdēt Kristu, nozīmē piedzīvot brīnumainas pārvērtības prātā un sirdī, jo tas nevar atstāt vienaldzīgu. Tikai neej uz kompromisu ar grēku, jo Jūda Iskariots bija Jēzus tuvumā, dzirdēja Viņu, bet neatgriezās no zagšanas un viņa sirds bija apcietināta (Jņ. 12:6). Ja klausāmies Gana balsi ar tīru un nedalītu sirdi, tad neapmaldamies un atkarības nespēj mūs kontrolēt.

138 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page