top of page
Search

Kari un karu daudzināšana

Bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu. Esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki un zemestrīce dažās vietās. Bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums.

(Mat. 24:6-8)

90. gados piedalījos kādā kristīgā konferencē, kurā viens no sludinātājiem teica, ka esot mēģinājis sagatavot sludināšanu (sprediķi) ar virsrakstu “Un pasaule kļūs labāka!” Meklējot atbilstošas Rakstu vietas, sludinātājam nācās konstatēt, ka tādu nav… Ir pravietojumi par grēka izplatīšanos, mīlestības izdzišanu daudzos, lielām kataklizmām, zemestrīcēm un visu radīto lietu galu. Tas, kas kaut kad ir sācies, reiz beigsies. Pasaule kopumā nepaliks labāka, bet mums ir iespēja izvēlēties garīgi atdalīties no samaitātās cilts (Ap. d. 2:40) un pievienoties Kristus valstībai jau tagad. Ja arī būs kas labs, tad tas būs Kristus darbs. Rakstu studiju rezultātā sludinātājs konferencē runāja par to, ka laiks ir dots, lai mēs paši glābtos un palīdzētu citiem. Starp citu, tā ir dzīves jēga. Vai ir kas svarīgāks mūžības perspektīvā?


Jēzus brīdina savus mācekļus, ka mēs dzirdēsim karus un runas par tiem. Vai tas nenotiek šodien? Billijs Grehems kādā no savām sludināšanām teica, ka cilvēce, neskatoties uz savu tehnoloģisko attīstību, nespēj atrisināt ļaunuma pastāvēšanas problēmu. Karš ir viena no tā izpausmēm. Esmu pētījis karu tēmu no drošības studiju perspektīvas. Lai cik arī interesanta liktos drošības politika, tā nesniedz atbildi uz jautājumu –, kāpēc cilvēce nespēj iztikt bez kariem? Pat ja pētnieki izvirza kādu hipotēzi vai “jābūtību” – teoriju, kuras izpildei būtu jānoved līdz vispārējam mieram pasaulē, tad kāpēc jūs to nevarat izpildīt? – Tāpēc, ka tie un tie to nevēlas… Nu ja, un kāpēc viņi nevēlas? Un ko jūs izdarīsiet, lai viņi vēlētos?


Jēkabs raksta: “No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās.” (Jēk. 4:1–3). Tātad karu iemesls ir cilvēku grēcīgums. Pēc Ādama krišanas miesa ir vāja, cilvēks savā spēkā nevar savaldīt ugunīgos kumeļus, kas plosās viņa iekšienē. Tur nekas sevišķs nav jādara, jo tāds esi dabīgs, miesīgs, tāls no svētuma.


Neticīgajai (nepaklausīgajai) cilvēces daļai nemaz nav paredzēts atrast vienotību un mieru, jo tas nāktu tai pašai par sliktu. Vai par to nelasām Mozus rakstītajā: “Visai pasaulei toreiz bija viena mēle un vienāda valoda. Un, kad nu tie savas teltis pārcēla austrumu virzienā, tad tie atrada līdzenumu Sineāras zemē un tur apmetās, un teica cits citam: "Iesim un taisīsim ķieģeļus un dedzināt tos dedzināsim," - jo ķieģeļi tiem noderēja akmeņu vietā un zemes piķis kaļķu vietā. Un tie teica: "Celsim sev pilsētu ar torni, kura virsotne sniedzas debesīs! Ar to mēs sev sagādāsim vārdu un netiksim izkaisīti pa visu zemi." Un Tas Kungs nonāca, lai apraudzītu pilsētu un torni, ko cilvēku bērni cēla. Un Tas Kungs sacīja: "Lūk, tā ir viena tauta, un tiem visiem ir viena valoda. Tas ir tikai sākums viņu rīcībai, un turpmāk nekas, ko tie nodomājuši, vairs nebūs tiem neiespējams. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim viņu valodu, ka tie vairs nesaprot cits cita valodu." Un Tas Kungs tos izklīdināja no tās vietas pa visu zemes virsu, un viņi mitējās celt pilsētu. Tāpēc tās vietas vārds tika nosaukts: Bābele, jo tur Tas Kungs sajauca visas zemes valodas, un no turienes Viņš tos izklīdināja pa visu zemes virsu. (1.Moz. 11:1-9) Vienotībā ir spēks, un ja apvienojas ļaunie, tad spēj nodarīt daudz vairāk bēdu nekā pa vienam. Buntavnieki netiks tālu, lai cik gudras teorijas viņi neizdomātu. Lai kā cilvēce mēģinātu, lai kādas utopiskas idejas neizvirzītu, tās nesniegs gaidīto rezultātu, ja to centrā nebūs Kristus.


Parasti visas utopijas noved pie asiņu jūras un lielām bēdām. Nevar Dieva valstību uzbūvēt uz zemes bez Viņa paša. Vai marksisms nav atbaidošs piemērs, pie kā noved “jābūtība”, ignorējot cilvēka dabu? Kristus mācība to neignorē, bet vēl vairāk izceļ: “Jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt”. (Jņ. 15:5b). Jo ātrāk es no sirds piekrītu patiesībai, jo tuvāk esmu risinājumam, kurš skan kā apustuļa Pāvila vārdi: “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” (Fil. 4:13) Tas nav mans un tavs miesas spēks, tā nav ne cilvēciska gudrība, ne varēšana, tas ir no tās Valstības, kur valda Kristus un viņa eņģeļi. Ja arī pasaule nepaliks labāka, tu vari kļūt par miera bērnu, un šajā ziņā tā tomēr kļūs labāka, jo vismaz tu vairs nebūsi grēka un netaisnības vairotājs.


Jēkaba skaudrā patiesība par kariem, kuri izriet no miesas prāta, ir tikai “A”, savukārt, “B” ir Pāvila paustais: “Staigājiet Garā, tad jūs miesas kārību savaldīsit.” (Gal. 5:16b) Cilvēces problēmas un kari tiek pieļauti, lai tā attaptos un meklētu to, kuram ir vara nostiprināt īstu mieru. Uzvaras pamatā ir pārdabisks Svētā Gara darbs, mani un tevī, ja ļaujies, ka pār tevi valda vienīgais, kuram ir tādas tiesības – Kristus. Viņš lūdz par mūsu vienotību Tēvu: “Es vairs neesmu pasaulē, bet viņi ir pasaulē, un Es eimu pie Tevis. Svētais Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs.” (Jņ. 17:11) Paiet salīdzinoši neliels laiks un Tēvs atbild uz šo Jēzus lūgšanu: “Ticīgo pulks bija viena sirds un viena dvēsele, neviens neko no savas mantas nesauca par savu, bet viņiem viss bija kopīgs. Apustuļi ar lielu spēku apliecināja Kunga Jēzus augšāmcelšanos, un liela žēlastība bija ar viņiem visiem. Viņu starpā arī nebija neviena, kam kā trūktu; jo tie, kam bija tīrumi vai nami, tos pārdeva un atnesa maksu par pārdoto un nolika apustuļiem pie kājām; un katram tika izdalīts, kā kuram vajadzēja. (Ap.d. 4:32-35) Kā tas varēja notikt? Nekādas sociālisma un komunisma propagandas, un tomēr notika tādas pārmaiņas, kas ir pret miesas prātu, turklāt nevis piespiedu kārtā, bet ar prieku un gavilēm?! Starp šiem cilvēkiem KARA vietā tika nodibināts MIERS. Atbilde ir garīgā “sirds operācijā”, ko izdara Kristus, nomainot tavu cieto sirdi uz mīlošo. Vai meklēsi šo operāciju? Ir laiks!


***

Pasaule bez Kristus nevienosies, mieru nepanāks, un pat ja uz īsu brīdi vienosies, tad būs jau par vēlu: “Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta; jo jūs paši labi zināt, ka Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis naktī. Kad sacīs: nu ir miers un drošība, - tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt. Bet jūs, brāļi, nedzīvojat tumsībā, ka šī diena jūs varētu pārsteigt kā kāds zaglis; jo jūs visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai. Tāpēc negulēsim kā pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā.” (1.Tes.5:1-6) Āmen! Maran ata!


550 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page